Odstąpienie od Umowy sprzedaży (Zwrot)

W celu zwrócenia towaru, prosimy o kontakt ze Sklepem. Sklep zweryfikuje rodzaj towaru i przekaże adres, na który należy zwrócić towar. Do zwrotu zostanie wygenerowany specjalny numer, który należy umieścić na przesyłce.

Produkt powinien być zapakowany tak, jak przed rozpakowaniem w oryginalny karton, na którym są nośniki towarowe i wysyłkowe dla potwierdzenia, że produkt pochodzi od nas. Proszę kartonu nie oklejać taśmą firmową tylko transparentną, a także proszę nie pisać na kartonie.

Zwrot na inny adres, niż poda sklep lub bez umieszczonego numeru może zostać nieprzyjęty.

Formularz zwrotu

Fragment z regulaminu:

ROZDZIAŁ VII

Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Klient będący Przedsiębiorcą nie może odstąpić od umowy sprzedaży, chyba że jest Konsumentem (zgodnie z Rozdziałem I Definicje pkt. 6).

2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.

3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sklepowi oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to musi zostać złożone pisemnie na adres Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sklepu. Oświadczenie można złożyć korzystając z formularza, którego wzór jest załącznikiem nr 1 regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

5. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sklep przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

6. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru, oraz weryfikacji stanu zwróconego towaru.

7. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sklepowi na wskazany przez Sklep adres niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem tego terminu.

9. Zwrot powinien być wysłany w oryginalnym opakowaniu (m.in. w kartonie, na palecie), tak, aby po zweryfikowaniu zawartości produkt mógł być ponownie wysłany do innego klienta. W przeciwnym wypadku wartość zwracanego produktu może zostać zmniejszona o 5%  wartości zwracanego produktu. Nie dotyczy mebli ponadgabarytowych, pakowanych m.in. w folię stretch, karton falisty. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, o ile towar został wysłany w oryginalnym opakowaniu.

10. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą lub kurierem, Sklep informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy w wiadomości e-mail.

11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

12. Sklep dokonuje zwrotu płatności na numer konta, z którego była dokonana płatność za ten towar lub numer konta podany przez Klienta.

13. Towar powinien być odesłany w stosownym opakowaniu, z zachowaniem należytej staranności mając na uwadze rodzaj transportu towaru oraz rodzaj towaru. Klient powinien odesłać towar na adres podany przez Sklep.

14. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w tym prawo do odstąpienia nie przysługuje w przypadku zamówienia wykonania dzieła o którym mowa w rozdziale I pkt 10 regulaminu i tkanin o których mowa w rozdziale II pkt 7 regulaminu.

15. Sklep posiada w swojej ofercie produkty, które nie są dostępne w magazynach na terenie Polski i nie planowane jest ich sprowadzenie/zamówienie do Polski. Takie produkty mogą być sprowadzone dla klienta na jego indywidualne zamówienie. Każdorazowo klient będzie o tym informowany na karcie produktu lub e-mailowo. Takie produkty nie podlegają zwrotowi.